Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie GZOSiP w Jasienicy!

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://gzosip.jasienica.pl/

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa GZOSiP w Jasienicy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego.
4. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
5. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
6. Do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia pogrubieniem tekstu.
7. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
8. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
9. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
3. Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Gańczarczyk, gzosip@jasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 821 26 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy położony obok Urzędu Gminy Jasienica oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, pod numerem 845. Obiekt nie jest nowy, lecz wyremontowany, trzykondycyjny. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Do środka budynku prowadzą schody czterostopniowe oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. W przedsionku za drzwiami wejściowymi brak jest pomieszczenia, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy, po lewej stronie usytuowana jest jedynie tablica informacyjna z numerami pomieszczeń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek nie posiada windy.
Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach o szerokości co najmniej 130 cm ze stabilną barierką. Osoby z niepełnosprawnością z wyłączeniem ruchowej swobodnie mogą się poruszać w obrębie budynku ze swobodnym dostępem do punktu obsługi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane przez danego pracownika poprzez kontakt telefoniczny lub bezpośredni przed budynkiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
GZOSiP posiada jeden parkingi ogólnodostępny z przodu budynku, na którym brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca, petenci korzystają z okolicznych miejsc parkingowych. Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych posiada parking sąsiadującego z GZOSiP Ośrodka Zdrowia w odległości ok 100 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online W GZOSiP nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie. Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w GZOSiP poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez: •wysyłanie korespondencji na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 43-385 Jasienica 845, korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: gzosip@jasienica.pl •przesyłanie faksów: nr faksu (33) 821 26 41, Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.