Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym wypłacana jest jako:

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzinie jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne może być udzielone uczniom, wychowankom ośrodków i słuchaczom kolegiów w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów mogą otrzymać stypendium szkolne także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jednak wyłącznie w przypadku, gdy organ je przyznający uzna, że udzielenie pomocy w uprzednio wymienionych formach jest niemożliwe bądź niecelowe.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wartość stypendium w danym roku szkolnym nie może jednak przekroczyć łącznie dwudziestokrotności (a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności) kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – czyli nie może być wyższa niż odpowiednio 2360 zł i 2124 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której łączna wysokość stypendium szkolnego i innego stypendium ze środków publicznych nie przekracza 2360 zł i 2124 zł w przypadku słuchaczy kolegiów).

 

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi, który z powodu zdarzenia losowego przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ma charakter doraźny, a każdy przypadek powinien być badany indywidualnie. Dla przyznania zasiłku szkolnego nie ma znaczenia kryterium dochodowe.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Obie formy traktowane są jako równoprawne – udzielanie zasiłku w formie pieniężnej nie zostało poddane ograniczeniom (jak w przypadku stypendium szkolnego).

Zasiłek wypłacany jest raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Można się o niego ubiegać w terminie nie dłuższym iż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynoszącej 118 zł, czyli nie może być wyższa niż 590 zł.

 

W Gminie Jasienica sprawami związanymi ze stypendiami szkolnymi oraz zasiłkami szkolnymi zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy:
adres: 43-385 Jasienica 845
nr tel.: (33) 815 29 92
e-mail: gops@jasienica.pl