Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie GZOSiP w Jasienicy!

Polski Ład - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 W związku  z wprowadzeniem zmian podatkowych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w ramach programu Polski Ład od dnia 1 stycznia 2022r. będą obowiązywały liczne zmiany.

 

  1. Wzrostowi ulegają  progi podatkowe

Podstawa obliczenia podatku:

  • do 120 000 – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł;
  • ponad 120 000 – podatek wynosi 15 300 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł;
  1. Zmiana kwoty wolnej od podatku

Zmianie ulega miesięczna ulga podatkowa, która wzrośnie z 43,76 zł do 425 zł. (30 000,00 zł x 17% = 5 100,00 zł : 12 = 425,00 zł)

  1. Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej( obecnie 7,75% )od zaliczki podatkowej.
  2. Składka zdrowotna będzie w całości pobierana ze środków podatnika w wysokości 9% .
  • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 01.01.2022 roku będą realizowane w stosunku do wypłacanych wynagrodzeń od dnia pierwszej wypłaty w roku podatkowym 2022 roku.

 

Ustawa wprowadza ulgi:

I Ulgę dla klasy średniej

Jest to ulga, z której mogą skorzystać pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. W kwocie przychodów będą uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Ulga będzie naliczana miesięcznie zgodnie z algorytmem:

  • dla osób osiągających przychody od 5 701 zł do 8 549 zł: (P x 6,68% – 380,50) : 0,17;
  • dla osób osiągających przychody od 8 549,01 do 11 141 zł: (P x (-7,35%)  + 819,08) : 0,17.

P – kwota przychodu osiągniętego w ciągu miesiąca ze stosunku pracy

 

Wskazane algorytmy będą stosowane do każdej  listy płac w skali miesiąca oddzielnie, co może powodować korektę podatku a nawet utratę prawa do ulgi w skali miesiąca.

Jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, która była stosowana przez pracodawcę, skutkiem czego w zeznaniu rocznym będzie musiał dokonać dopłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

Pracodawca nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko, jeśli  pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie. Jeżeli okaże się, że kwota 133 692 zł nie zostanie za dany rok przekroczona, pracownik odzyska przez Urząd Skarbowy nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

Złożenie wniosku lub oświadczenia, dotyczącego stosowania lub niestosowania ulgi, skutkuje wykonaniem dyspozycji zawartej w dokumencie od następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po dacie jego złożenia.

 ULGA BĘDZIE STOSOWANA Z “AUTOMATU” DO WYŻEJ OKREŚLONEGO PRZEDZIAŁU PPRZYCHODÓW JEŻELI PRACOWNIK NIE ZŁOŻY OŚWIADCZENIA O NIESTOSOWANIE ULGI.

II Ulgę dla seniorów

Z ulgi tej będą mogły skorzystać kobiety, po zakończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po 65 roku życia zatrudnieni na umowę o pracę, jak i pracujący na umowę zlecenia, którzy pomimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnowali z jej pobierania i dalej są aktywni zawodowo. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 85 528 zł.

Ulga zostanie zastosowana  po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

III Ulgę dla rodzin 4+

Jest to ulga adresowana do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. . Zwolnienie będzie obejmowało kwotę przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie osiągnięte z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenie.

Ulga zostanie zastosowana po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

IV Ulgę na powrót

Ulga ma zastosowanie na wniosek dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską oraz minimum trzy lata miały miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chili, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub mieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres ww. trzech lat i posiadają certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Przez cztery lata od powrotu do Polski osoby te będą płacić niższy podatek dochodowy o ile uzyskają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, z praw autorskich i pokrewnych. Ulga na powrót będzie stosowana do kwoty przychodu nieprzekraczającego 85 528 zł. Ulga przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych,licząc od początku roku w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego

Ulga zostanie zastosowana  po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

Poniżej zamieszczono druki wniosków do wypełnienie przez pracowników, które winny być złożone w GZOSiP w Jasienicy w terminie do 30 grudnia 2021 r., aby mogły być zastosowane od 1 stycznia 2022 r.